HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002

privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase


In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 18 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu.
(2) Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la cererea acestora.

Art. 2. - (1) Agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, transport, depozitare temporara, valorificare si eliminare a deseurilor sunt obligati sa tina evidenta gestiunii deseurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deseurile generate in cadrul activitatilor proprii.
(2) Evidenta gestiunii deseurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate si eliminate se raporteaza de catre agentii economici autorizati, mentionati la alin. (1), la solicitarea autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului sau a altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale care au atributii si raspunderi in domeniul regimului deseurilor, conform prevederilor legale.

Art. 3. - (1) Pentru evidenta la nivel national a gestiunii deseurilor autoritatea publica centrala de protectie a mediului organizeaza, impreuna cu autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului si cu alte institutii aflate in coordonare, raportarea statistica anuala in acest domeniu.
(2) Metodologia si sistemul de raportare care stau la baza cercetarilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publica centrala de protectie a mediului, in conformitate cu cerintele legale in vigoare.
(3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deseurilor, se pastreaza de catre autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului intr-un registru de evidenta o perioada de minimum 3 ani.

Art. 4. - (1) Pentru evidenta gestiunii deseurilor se stabileste, in baza prevederilor anexelor nr. IA si IB la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzand deseurile, prevazuta in anexa nr. 2. (2) Lista cuprinzand deseurile, prevazuta in anexa nr. 2, include si deseurile periculoase, stabilite in baza prevederilor art. 18 1 alin. (1) si ale anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
(3) Deseurile periculoase prevazute in anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).

Art. 5. - (1) Tipurile de deseuri prevazute in anexa nr. 2 sunt definite in mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.
(2) Titlurile si subtitlurile categoriilor de deseuri sunt definite printr-un cod format din doua, respectiv din 4 cifre.

Art. 6. - Pentru incadrarea in anexa nr. 2 a unui deseu in mod individual, agentii economici au obligatia codificarii acestora cu 6 cifre, dupa urmatoarea procedura:
a) se identifica activitatea generatoare de deseuri din cap. 01-12 sau 17-20;
b) se identifica subcapitolul in care se incadreaza deseul;
c) se identifica, in cadrul subcapitolului, deseul in mod individual, conform codului corespunzator, format din 6 cifre, excluzandu-se codurile terminate cu 99;
d) daca deseul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examineaza pentru identificarea deseului cap. 13, 14 si 15;
e) daca deseul nu este identificat nici in cap. 13, 14 si 15, se examineaza cap. 16;
f) daca deseul nu este identificat nici in cap. 16, atunci se examineaza pentru identificare codurile cu terminatia 99 - alte deseuri, corespunzatoare activitatii din care provine deseul.

Art. 7. - Deseurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se incadreaza la codul 15 01, si nu la codul 20 01.

Art. 8. - (1) Deseurile clasificate ca periculoase - deseurile marcate cu asterisc (*) - prezinta una sau mai multe dintre proprietatile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
(2) Deseurile care au proprietatile prevazute la H3 - H8, H10 si H11 din anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase daca au una sau mai multe dintre urmatoarele caracteristici:
a) temperatura de inflamabilitate <,= 55 C;
b) una sau mai multe substante clasificate ca foarte toxice, in concentratie totala >,= 0,1%;
c) una sau mai multe substante clasificate ca toxice, in concentratie totala >,= 3%;
d) una sau mai multe substante clasificate ca daunatoare, in concentratie totala >,= 25%;
e) una sau mai multe substante corosive clasificate ca R35, in concentratie totala >,= 1%;
f) una sau mai multe substante corosive clasificate ca R34, in concentratie totala >,= 5%;
g) una sau mai multe substante iritante clasificate ca R41, in concentratie totala >,= 10%;
h) una sau mai multe substante iritante clasificate ca R36, R37 si R38, in concentratie totala >,= 20%;
i) o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 1 sau 2, in concentratie >,= 0,1%;
j) o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 3, in concentratie >,= 1%;
k) o substanta toxica pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificata ca R60 si R61, in concentratie >,= 0,5%;
l) o substanta toxica pentru reproducere din categoria 3, clasificata ca R62 si R63, in concentratie >,= 5%;
m) o substanta mutagena din categoria 1 sau 2, clasificata ca R46, in concentratie >,= 0,1%;
n) o substanta mutagena din categoria 3, clasificata ca R40, in concentratie >,= 1%.
(3) Pentru proprietatile periculoase prevazute la alin. (2) se fac urmatoarele precizari:
a) se utilizeaza pentru proprietatea periculoasa H10 denumirea toxic pentru reproducere, definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidentia mai clar aceasta proprietate periculoasa;
b) substantele sunt clasificate ca periculoase in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
c) metal greu inseamna orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului si telurului, precum si acestea in forma metalica, in masura in care sunt clasificate ca substante periculoase.

Art. 9. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 30 milioane lei la 75 milioane lei urmatoarele fapte:
a) absenta evidentei gestiunii deseurilor;
b) inscrierea de date incorecte in evidenta gestiunii deseurilor;
c) neutilizarea codurilor deseurilor prevazute in anexa nr. 2 pentru evidenta gestiunii deseurilor;
d) netransmiterea evidentei gestiunii deseurilor autoritatilor publice centrale si autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.

Art. 10. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 9 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatii publice centrale de protectie a mediului si din cadrul autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.

Art. 11. - Contraventiilor prevazute la art. 9 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.

Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 13. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.